Informatie links

Zorg informatie

1 Per Saldo (over PGB)    
Met bijna 24.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

2    MEE IJsseloevers
MEE IJsseloevers biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij kunnen u terzijde staan bij vragen op het gebied van aanpassingen tot ziekte. Voor jong en oud. Voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.

3   RIBW GO
RIBW GO ondersteunt u bij het houden van de balans in het dagelijks leven en als u dat wilt of kunt bij het groeien naar meer! We gaan praktisch aan de slag bijvoorbeeld met:
• financiën
• vrije tijd
• werken of leren
• dagelijks leven
• structuur

4    PGVZ
PGVZ heeft een compleet pakket aan zorg (op basis van WMO, WLZ, ZVW, PGB en zorg in natura). Wanneer mensen behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning biedt PGVZ thuiszorg (huishoudelijke verzorging, verpleging & persoonlijke verzorging) en specialistische ambulante begeleiding. Verder zijn ze actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor mensen met een beperking. Dit aanbod zorgt ervoor dat PGVZ zich kan richten op de volle breedte van de zorgvraag.

Wonen informatie

1    SWZ
De Zwolse Woningstichting SWZ heeft als doel mensen huisvesting te bieden. In de eerste plaats aan mensen met een smalle beurs. Maar we gaan verder dan het bieden van een ‘dak boven het hoofd’

2    Delta Wonen
DeltaWonen verhuurt zorgwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. In de gemeenten Zwolle werkt zij onder andere samen met de Stichting Be-ma om de zorgwoningen te realiseren en te verhuren.

3   Openbaar Belang    
Openbaar Belang biedt zorgwoningen aan, onder andere in samenwerking met de Stichting Be-ma, voor mensen met een specifieke zorgbehoefte.

4    Woonzorg Nederland    
Woonzorg Nederland is een woningcorporatie gespecialiseerd op het gebied van wonen, service en zorg aan senioren en jongere mensen met een beperking. Dankzij hun producten en diensten kunnen deze doelgroepen langer zelfstandig blijven wonen.

Autisme informatie

1  Startpagina voor autisme
Startpagina voor autisme.

2    Landelijk Netwerk Autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennis- management op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

3 PAS Nederland    
PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u een ASS heeft, maar u heeft geen officiële diagnose, kunt u lid worden van PAS.

PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het organiseren van activiteiten. PAS kent ook een eigen wandelgroep. We proberen d.m.v. medezeggenschap de stem van de volwassenen met ASS te laten horen.

4 Autlook
advisering – begeleiding – coaching – scholing

5 Werk zoeken
Het artikel Solliciteren-met-een-beperking  is een aanvullende bron voor werkzoekenden met autisme die gebaat zijn bij informatie, praktische tips en adviezen.